Thursday, May 2, 2024

Thường trực Đảng ủy Tập đoàn làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy PV GAS

Ngày 24/4/2024, Đoàn công tác Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) do đồng chí Lê Mạnh Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Tập đoàn dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS).

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn; các Thành viên HĐTV, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, đại diện các ban tham mưu, giúp việc Đảng ủy Tập đoàn. Về phía Đảng ủy PV GAS có đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT); đồng chí Phạm Văn Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và đồng chí Trần Đức Sơn - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức - Nhân sự Tổng công ty; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy PV GAS.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Tập đoàn phát biểu chỉ đạo
Đồng chí Lê Mạnh Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Tập đoàn phát biểu chỉ đạo

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Đảng ủy PV GAS đã báo cáo về: Kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ xây dựng Đảng trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ 2020 – 2025; Kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ xây dựng Đảng năm 2024; việc thực hiện một số chủ trương, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên về Quy chế quan hệ công tác giữa cấp ủy với HĐQT và Tổng Giám đốc; Công tác tổ chức, cán bộ và phát triển đảng viên; quá trình tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và xây dựng Văn hóa doanh nghiệp; việc tổ chức học tập, triển khai, quán triệt các nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm sau kiểm tra, giám sát;… cùng các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị.

Sau Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025 (tháng 7/2023), Đảng ủy PV GAS đã ban hành Kết luận số 175-KL/ĐU ngày 31/7/2023 để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD), xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nửa cuối nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 -2025; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, nhất trí phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu tổng quát được Đại hội đề ra.

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy PV GAS đã ban hành Nghị quyết số 209-NQ/ĐU ngày 05/01/2024 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của năm. Trong 4 tháng qua, Đảng ủy PV GAS đã lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ SXKD, quốc phòng, an ninh; công tác chính trị, tư tưởng; tổ chức, cán bộ; xây dựng tổ chức đảng; kiểm tra, giám sát và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc. Đảng bộ PV GAS tiếp tục là hạt nhân chính trị, lãnh đạo Tổng công ty thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, SXKD được giao/đề ra, phát triển doanh nghiệp, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, “4 tốt”.
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS báo cáo
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS báo cáo
 
Lũy kế 4 tháng đầu năm, doanh thu hợp nhất của PV GAS ước đạt trên 31,7 nghìn tỷ đồng, bằng 142% kế hoạch 4 tháng; Lợi nhuận trước thuế ước đạt trên 3,6 nghìn tỷ đồng, bằng 153% kế hoạch 4 tháng.

Đảng ủy PV GAS tiếp tục chỉ đạo bám sát, làm việc với các cấp có thẩm quyền để tháo gỡ các vướng mắc cũng như xin phê duyệt/chấp thuận các cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực khí; đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng ngành công nghiệp khí, đặc biệt lĩnh vực LNG, chế biến khí; phát triển thị trường tiêu thụ khí/LNG/sản phẩm khí và hoạt động cung cấp khí làm nguyên liệu; rà soát, điều chỉnh chiến lược của Tổng công ty trong tình hình mới; thực hiện tái cơ cấu PV GAS theo phương án đã được Tập đoàn phê duyệt, đồng thời phù hợp với giai đoạn mới của Tổng công ty.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Văn hóa doanh nghiệp PV GAS (PetroVietnam Gas) được quan tâm đúng mức, đạt nhiều kết quả tích cực. Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty luôn xác định thực hiện Văn hóa doanh nghiệp PV GAS là một trong trong những giải pháp chủ yếu để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ SXKD đề ra/được giao hằng năm và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Công tác kết nạp đảng viên được lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát. Từ Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025 (tháng 5/2020) đến nay, có 105 quần chúng ưu tú của PV GAS được kết nạp vào Đảng.

Tổng kết các ý kiến tham gia tại cuộc họp, đồng chí Lê Mạnh Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn đã kết luận, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đoàn kết của tập thể cấp ủy, cán bộ lãnh đạo quản lý PV GAS tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành bằng nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong suốt thời gian qua; thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong mọi mặt hoạt động của Tổng công ty Khí Việt Nam.

Để đạt được mục tiêu của Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Khí Việt Nam lần thứ X, kế hoạch quản trị hàng năm do Tập đoàn giao, đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị Ban Thường vụ, Đảng ủy Tổng công ty Khí Việt Nam cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt 5 nguyên tắc lãnh đạo của Đảng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao; nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghiêm Quyết định số 48-QĐ/TW ngày 20/12/2021 của Ban Bí thư quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước, Quy định số 80-QĐ/TW ngày 18/08/2022 của Bộ Chính trị quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, Quy định số 113-QĐ/TW ngày 10/7/2023 của Ban Bí thư quy định về thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở mà cấp trên trực tiếp không phải là tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng …, đồng thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục quán triệt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Tổng công ty, đặc biệt là phương thức lãnh đạo của Đảng. Cần đẩy mạnh rà soát mô hình, tổ chức bộ máy, cơ cấu nhân sự; đảm bảo sự đồng bộ, liên thông, toàn diện, hiệu quả giữa tổ chức Đảng và chính quyền; thực hiện kiện toàn cấp ủy, UBKT Đảng ủy các cấp.

Đồng chí Bí thư cũng yêu cầu Đảng ủy PV GAS hoàn thiện phân công chi tiết nhiệm vụ trong cấp ủy, quy chế mối quan hệ công tác; tổ chức kiểm tra, giám sát đảm bảo đồng bộ, thống nhất với hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm soát rủi ro của Tổng công ty; đặc biệt thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp ủy, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp theo hướng “mở” và “động”; chuẩn bị tốt công tác nhân sự, công tác đại hội đảng của Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2025-2030. 

Tổng Công ty Khí Việt Nam PV Gas là đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Dầu Khí quốc gia Việt Nam, hoạt động trên các lĩnh vực thu gom, vận chuyển, chế biến, tàng trữ, phân phối và kinh doanh các sản phẩm khí trên phạm vi toàn quốc và mở rộng ra thị trường quốc tế. PV Gas có nhiều công ty thành viên, bao gồm: Công ty Bọc ống Dầu khí Việt Nam (PVCOATING), Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV Gas D), Công ty CP Kinh doanh Khí miền Nam (PV Gas South), Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Bắc (PV Gas North), Công ty Cổ phần Sản xuất ống thép Dầu Khí Việt Nam (PV Pipe), Công ty cổ phần CNG Việt Nam (CNG Việt Nam), Công ty liên danh LNG Việt Nam (LNG).

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.