Friday, October 30, 2020

PV GAS không ngừng củng cố, làm giàu nguồn nhân lực chất lượng cao

Trải qua chặng đường 30 năm phát triển của Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS), nguồn nhân lực của PV GAS đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Xác định con người là giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, PV GAS luôn chú trọng các giải pháp đào tạo, quản trị nguồn nhân lực để xây dựng lực lượng lao động chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển doanh nghiệp và hội nhập quốc tế.

Chiến lược đào tạo bài bản và mang tính ứng dụng cao

Ngành công nghiệp Khí là một trong những ngành công nghiệp then chốt giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, ngành công nghiệp khí phải đối mặt với những thách thức rất lớn để có thể đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng cao của xã hội, đặc biệt là thực hiện nhiệm vụ chính trị giữ vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Mục tiêu của chiến lược là phát triển Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) trở thành doanh nghiệp Khí mạnh, có sức cạnh tranh cao, hoạt động hoàn chỉnh trong tất cả các khâu của chuỗi giá trị khí và sản phẩm khí; Giữ vai trò chủ đạo trong ngành công nghiệp Khí Việt Nam và tham gia tích cực vào thị trường quốc tế.

Để có thể thực hiện thành công mục tiêu chiến lược PV GAS đã xác định đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là giải pháp then chốt bằng việc tiêu chuẩn hóa, chuyên nghiệp hóa và khu vực hóa tất cả các lĩnh vực quản lý, điều hành, sản xuất kinh doanh, nghiên cứu khoa học. Trong đó, tập trung xây dựng và phát triển nguồn nhân lực có trình độ chính trị, quản lý, kỹ thuật, chuyên môn cao và ngoại ngữ tốtsong song với chính sách tuyển dụng, sắp xếp, quản lý, sử dụng và đãi ngộ nhân viên theo hướng xây dựng thành một tổ chức học tập trong đó người lao động luôn có tinh thần học tập cao, được tạo điều kiện tối đa để học tập và cống hiến năng lực, trí tuệ của mình cho sự phát triển bền vững của PV GAS. Chiến lược này là nền tảng, định hướng quan trọng cho việc xây dựng và triển khai công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của PV GAS trong các giai đoạn.

Các khóa đào tạo đều được tổ chức theo phương thức mới, giành nhiều thời gian để trao đổi trực tiếp
Các khóa đào tạo đều được tổ chức theo phương thức mới, giành nhiều thời gian để trao đổi trực tiếp

Căn cứ vào thực tế hoạt động và chiến lược phát triển, PV GAS đã xây dựng kế hoạch đào tạo một cách bài bản, cụ thể, toàn diện hằng năm, cũng như dài hạn. Việc xây dựng kế hoạch đào tạo luôn bám sát vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình triển khai thực hiện các dự án nhằm phục vụ thiết thực cho yêu cầu công việc. Dựa theo yêu cầu SXKD, PV GAS đặt ra những yêu cầu cơ bản, trọng tâm cho công tác đào tạo trong từng năm như: Đào tạo theo các yêu cầu của pháp luật, Đào tạo chuyên sâu các lĩnh vực cốt lõi: điện, điều khiển – tự động hóa, cơ khí, công nghệ, quản lý ăn mòn thiết bị đường ống; đào tạo quy hoạch cán bộ và đã có phát triển nghề nghiệp; đào tạo cho việc tiếp nhận, đầu tư các dự án mới, lĩnh vực kinh doanh mới, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công việc;…

Trong những năm qua, bên cạnh thực hiện đầy đủ các khóa đào tạo theo yêu cầu pháp luật, đảm bảo tuân thủ quy định của Nhà nước trong hoạt động SXKD tại đơn vị, PV GAS đã và đang tiếp tục xây dựng đội ngũ CBCNV có đạo đức nghề nghiệp, đủ trình độ và năng lực chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý, sản xuất kinh doanh, phù hợp nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu và chiến lược sản xuất kinh doanh của TCT; đặc biệt chú trọng triển khai chương trình đào tạo dài hạn và chuyên sâu cho các Kỹ sư đầu ngành, các lĩnh vực cốt lõi của TCT; đào tạo công tác an toàn, vận hành, bảo dưỡng sửa chữa; xây dựng chương trình đào tạo dài hạn chuẩn bị cho việc tiếp nhận các dự án.

Năm 2019, PV GAS đã hoàn thiện việc triển khai, đánh giá công nhận đội ngũ Kỹ sư đầu ngành theo tiêu chuẩn quốc tế. Để đạt được tiêu chuẩn kỹ sư đầu ngành của TCT, các kỹ sư phải đáp ứng các chuẩn về kiến thức, kỹ năng, phương pháp, tư duy xử lý các vấn đề kỹ thuật, sáng tạo trong công việc,... theo đó, PV GAS hỗ trợ kỹ sư đạt được các chuẩn chức danh thông qua các khóa đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực chuyên môn, cũng như là các khóa đào tạo kỹ năng, thi lấy các chứng chỉ quốc tế; bên cạnh đó, các kỹ sư phải không ngừng nâng cao kỹ năng xử lý các tồn tại của hệ thống hiện hữu, phát huy tính sáng tạo, cải tiến để tối ưu hóa hệ thống thiết bị, nâng cao hiệu suất làm việc và không ngừng tìm tòi, nghiên cứu khoa học để bắt kịp những tiến bộ của khoa học công nghệ mới. Đây là chiến lược lâu dài của PV GAS nhằm phát triển đội ngũ chuyên môn, từng bước thay thế các chuyên gia bên ngoài, làm chủ công nghệ và chủ động trong việc xử lý các sự cố, tình huống khẩn cấp.

PV GAS đăng cai tổ chức Lớp Cao cấp Chính trị cho ngành Dầu khí phía Nam
PV GAS đăng cai tổ chức Lớp Cao cấp Chính trị cho ngành Dầu khí phía Nam

Từ quá trình đào tạo, đội ngũ lao động PV GAS đã trưởng thành nhanh chóng, có tay nghề cao, đạt yêu cầu chức danh mang tầm khu vực và thế giới, được công nhận kỹ sư đầu ngành; đồng thời nhiều cán bộ trẻ có năng lực, kỹ năng quản lý cũng đã được bổ nhiệm đảm nhận nhiều chức vụ cao trong bộ máy lãnh đạo của doanh nghiệp.

Mỗi năm, PV GAS đào tạo cho khoảng 9.000 - 10.000 lượt lao động. Năm 2019, PV GAS đã đào tạo cho 9.169 lượt CBCNV, với tổng chi phí 33 tỷ đồng; Năm 2018 thực hiện đào tạo cho 10.100 lượt lao động với tổng chi phí 38,5 tỷ đồng; Năm 2017 đào tạo cho 10.852 lượt lao động với tổng chi phí là 29,7 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, PV GAS tiếp tục định hướng xây dựng và thực hiện chiến lược, chương trình chuẩn về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho các lĩnh vực chuyên ngành; Tiếp tục nâng cao trình độ tin học và ngoại ngữ cho toàn CBCNV; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, phương pháp tiên tiến trong công tác đào tạo;… xem đào tạo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để phát triển nguồn nhân lực.

Áp dụng Hệ thống quản trị nhân lực tiên tiến

PV GAS (PetroVietnam Gas) chú trọng xây dựng hệ thống quản trị nhân lực tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc tế hướng tới hoàn thiện cơ cấu tổ chức, Hệ thống đánh giá thành tích nhân viên theo KPIs, xây dựng Bộ tiêu chuẩn năng lực nhân viên và Hệ thống trả lương trả thưởng theo giá trị công việc, hiệu quả SXKD, năng lực nhân viên và thị trường lao động.

Trong quá trình tái cơ cấu tổ chức, bước đầu, PV GAS đã hoàn thiện việc xây dựng chức năng nhiệm vụ; xây dựng hệ thống chức danh công việc và định biên cho các Ban thuộc Cơ quan điều hành TCT; triển khai xây dựng bản mô tả công việc, xác định tiêu chuẩn năng lực cho các chức danh trong dự án xây dựng Hệ thống Quản trị nhân lực tại Cơ quan điều hành TCT, tiến tới triển khai công tác tái cơ cấu tại các đơn vị trực thuộc và triển khai áp dụng Hệ thống Quản trị nhân lực trong toàn PV GAS.

Các lớp đào tạo tại chỗ là một phần công tác phát triển của PV GAS
Các lớp đào tạo tại chỗ là một phần công tác phát triển của PV GAS

Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Khí Việt Nam lần X, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cũng xác định rõ, đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, PV GAS đã đưa ra các giải pháp về đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm xây dựng và thực hiện chiến lược, chương trình chuẩn về đào tạo có trọng tâm, tái đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho các lĩnh vực chuyên ngành.

Ban hành hệ thống tiêu chuẩn chức danh công việc; cải cách, hoàn thiện các quy định, chính sách về tiền lương và chế độ chính sách nhân viên trong toàn PV GAS phù hợp với từng thời kỳ và theo hướng gắn tiền lương với trình độ, năng lực chuyên môn, hiệu quả công việc nhằm giữ và thu hút nhân tài trong nước và nước ngoài làm việc lâu dài cho PV GAS; Thực hiện đánh giá định kỳ hằng năm về kết quả công việc; Thí điểm trả lương theo chất lượng, hiệu quả công việc; Áp dụng hệ thống đánh giá cán bộ theo định lượng và trên hiệu quả công việc làm cơ sở để đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển; Thiết lập môi trường lao động văn minh, chuyên nghiệp, minh bạch.

Tại các lớp đào tạo, người lao động có thêm dịp gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn
Tại các lớp đào tạo, người lao động có thêm dịp gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn

Cùng với đó, PV GAS sẽ tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hơn nữa vai trò của Văn hóa doanh nghiệp trong việc phát huy tính tích cực của người lao động và xây dựng thương hiệu của PV GAS, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác đổi mới doanh nghiệp tại TCT trong thời gian tới.

Với định hướng đúng đắn, chiến lược phát triển nguồn nhân lực được kiên trì triển khai bài bản, toàn diện, PV GAS đã tạo ra một môi trường học tập thực sự, tạo điều kiện cho sự phát triển của mỗi cá nhân và là nơi thu hút, giữ chân nhân tài bằng các chính sách nhân lực cạnh tranh, mang lại những lợi ích xứng đáng cho những ai có cống hiến. PV GAS đã từng bước xây dựng đội ngũ lao động chuyên nghiệp, chất lượng đáp ứng yêu cầu của sự phát triển doanh nghiệp trong giai đoạn mới.

Thursday, October 29, 2020

Đại diện tuổi trẻ KCM được tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc trong tháng 8 và 9/2020, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ V năm 2020. Tuổi trẻ Dầu khí có 4 đoàn viên thanh niên trong tổng số 50 điển hình thanh niên được tuyên dương trong đợt này.

Trong những năm qua, việc triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương. Phong trào học tập và làm theo lời Bác luôn được xem như hành trang, như động lực thôi thúc tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương hành động để thắp sáng những khát vọng, những ước mơ của mình trong xây dựng các Tập đoàn, Tổng Công ty, ngân hàng góp phần xây dựng đất nước.

Tuyên dương gương thanh niên KCM Võ Thị Nhã Phương
Tuyên dương gương thanh niên KCM Võ Thị Nhã Phương 

Từ hơn 80 hồ sơ đề xuất của Ban Thường vụ các cơ sở Đoàn trực thuộc, Hội đồng bình xét đã lựa chọn ra 50 gương mặt tiêu biểu đại diện tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2018 – 2020 để vinh danh. Đây là những điển hình tiêu biểu trong học tập, rèn luyện, lao động, sản xuất, có nhiều ý tưởng, sáng kiến sáng tạo làm lợi cho đơn vị, doanh nghiệp cũng như tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, cống hiến cho cộng đồng.

Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam vinh dự có 4 điển hình tiên tiến được tuyên dương trong đợt này. Trong đó, đại diện tuổi trẻ KCM là đồng chí Võ Thị Nhã Phương (Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Chi nhánh Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Khí Cà Mau). Những thành tích nổi bật của gương mặt nữ điển hình trong phong trào thanh niên PV GAS (PetroVietnam Gas) /KCM là người cán bộ luôn giữ vai trò nòng cốt trong các hoạt động, nhiều năm liền là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, được Tập đoàn và Tổng Công ty khen thưởng. Nét khác biệt của tấm gương lãnh đạo thanh niên này chính là những hoạt động kết nối, mang đến tình đoàn kết – tri thức mới – tinh thần nhiệt huyết cho thanh niên. KCM ghi nhận vai trò của người nữ lãnh đạo trẻ trong việc triển khai các hoạt động về văn hóa doanh nghiệp (VHDN), góp phần làm cho VHDN KCM ngày sâu sắc hơn với 4 giá trị cốt lõi “Chuyên nghiệp – Trách nhiệm – Sáng tạo – Kết nối”. Hàng năm, đồng chí Nhã Phương cũng tham gia chủ trì tổ chức các buổi Tọa đàm “Đảng với Thanh niên - Thanh niên với Đảng” với các chủ đề thay đổi: Thanh niên Khí Cà Mau: Khỏe thể chất – Sáng tinh thần – Tâm rực lửa; Khát vọng tuổi trẻ, …; chủ trì triển khai hình thành Văn hóa Đọc cho Công ty; đề xuất và triển khai thực hiện nhiều ý tưởng trong việc cải tiến, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi/Đảng bộ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt (CBCC) Công ty; thực hiện chương trình “Tri thức là sức mạnh”, “Mỗi tuần một câu chuyện” của người lao động KCM….

4 điển hình thanh niên ngành Dầu khí được các lãnh đạo ngành chúc mừng
4 điển hình thanh niên ngành Dầu khí được các lãnh đạo ngành chúc mừng

Đây là lần thứ 5, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức "Lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác". Đồng thời, sự kiện cũng nhằm hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sự kiện nhằm động viên, khuyến khích, cổ vũ các cán bộ, đoàn viên, thanh niên thi đua lao động sáng tạo, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương; Đồng thời vinh danh các cá nhân có thành tích xuất sắc, những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các lĩnh vực học tập, lao động, sản xuất kinh doanh.

Không khí tôn vinh rất trang trọng và tươi vui
Không khí tôn vinh rất trang trọng và tươi vui

Tất cả các điển hình tiên tiến được vinh danh trong đợt này đã học tập, tu dưỡng, rèn luyện, làm theo những lời dạy của Bác. Và những điển hình tiên tiến này cùng tuổi trẻ trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đã, đang hăng hái ra sức cống hiến, trí tuệ, nhiệt huyết, sức lực, thanh xuân của mình cho cuộc sống, cho cộng đồng, cho doanh nghiệp và cho toàn xã hội.

Wednesday, October 28, 2020

PV GAS: Ủng hộ 600 triệu đồng cho Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị ngay trong cơn bão số 8

Miền Trung đang trải qua giai đoạn đầy thử thách với tác hại từ đại dịch COVID-19 và những trận mưa bão khắc nghiệt gây sạt lở, ngập lụt, khiến thiệt hại về người và vật chất tăng cao, đời sống của người dân bị ảnh hưởng nặng nề. Trong bối cảnh đó, toàn thể Tổng công ty Khí Việt Nam – PV GAS đã tích cực tham gia các chương trình ủng hộ miền Trung, không những chỉ cứu trợ trong những thời điểm khó khăn nhất mà còn đóng góp nguồn lực để miền Trung khắc phục hậu quả sau khi những cơn bão đã đi qua.

Thời gian qua, PV GAS đã từng đồng hành cùng miền Trung trong công tác phòng chống đại dịch dịch COVID-19 với kinh phí ủng hộ hàng tỷ đồng, thì nay, ngay trong cơn bão số 8 hoành hành miền Trung, người lao động PV GAS cũng đã tiếp tục ủng hộ người dân Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị là 2 vùng chịu thiệt hại nặng nề nhất.Công đoàn PV GAS tới cứu trợ ở 4 xã của Thừa Thiên – Huế

Ngay khi Công đoàn PV GAS có lời kêu gọi đóng góp, toàn thể ban Lãnh đạo và người lao động PV GAS đã khẩn trương ủng hộ từ 100 nghìn đồng/ người trở lên. Có những khoản ủng hộ cá nhân lên tới hàng triệu đồng đã nhanh chóng được gửi tới Công đoàn. Từ đây, khoản tiền ủng hộ 600 triệu đồng lập tức được Công đoàn PV GAS chuyển tới 2 tỉnh, ngay tại những vùng nước ngập chưa kịp rút và bà con vẫn đang nỗ lực chống đỡ thiệt hại.

Anh Hồ Đức Tiến, đại diện Công đoàn PV GAS có mặt tại miền Trung cho biết: “Đoàn cứu trợ PV GAS đã tới từng địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất, chia những phần quà quý báu cho những người/đơn vị đang cần hỗ trợ nhất. Có những nơi chúng tôi phải đi nhờ máy cày. Ở đâu đoàn cũng phối hợp chặt chẽ với địa phương, lên kế hoạch và danh sách cứu trợ sát thực nhất. Những cảnh tàn phá vì bão lũ thật thương tâm, nên việc hỗ trợ phải thật thiết thực mới giúp bà con mình đúng và đủ được”.

Đoàn công tác bao gồm các cán bộ Công đoàn PV GAS được Công đoàn và đoàn thanh niên Công ty LPG Việt Nam (công ty thành viên của PV GAS) đón và giúp sức ở mỗi chặng dừng chân, tổ chức nhanh các cuộc gặp gỡ, trao quà cứu trợ.

Thăm hỏi hộ dân nghèo chịu nhiều thiệt hại
Thăm hỏi hộ dân nghèo chịu nhiều thiệt hại

Tại Quảng Trị, đoàn đã tới 2 xã Triệu Đại - huyện Triệu Phong và Hải Định - huyện Hải Lăng. Tại đây, Công đoàn PV GAS đã hỗ trợ hoạt động cho Ủy ban Mặt trận xã, trao 100 suất quà với các nhu yếu phẩm và tiền mặt cho các hộ nghèo và cận nghèo bị thiệt hại nhiều do mưa lũ. Tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, đoàn đã tới thăm hỏi động viên và trao quà cứu trợ tại 4 xã Phú Thanh, Phú Mậu, Phú Lương, Phú Hồ - huyện Phú Vang và đến gặp gỡ, động viên cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ tỉnh. Tổng cộng 600 triệu đồng đã được chia sẻ và trao tặng, mang theo rất nhiều tình cảm của PV GAS đế bà con.

Những nơi đoàn tới đều ghi nhận rất nhiều khó khăn mà miền Trung đang phải gánh chịu và cần được giúp sức. Trong hoạn nạn, sự động viên hỗ trợ của PV GAS (PetroVietnam Gas) được chính quyền và người dân hết sức cảm kích, gửi lời cảm ơn chân thành đến những tấm lòng người lao động Dầu khí.


Thực hiện cứu trợ tại Quảng Trị

Tuesday, October 27, 2020

Công đoàn KĐN sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017-2022: Hiệu quả - Sáng tạo

Hướng tới Hội nghị giữa nhiệm kỳ Công đoàn PV GAS, trong tháng 10/2020, Công đoàn Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ (KĐN) đã tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2017-2022, nhằm đánh giá phong trào hoạt động Công đoàn trong nửa nhiệm kỳ 2017-2020 và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động nửa nhiệm kỳ còn lại 2020-2022.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS), đồng chí Trần Xuân Thành – Uỷ viên thường vụ Công đoàn PV GAS. Về phía Công ty KĐN có đồng chí Triệu Quốc Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty; đồng chí Nguyễn Phương Cảo - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty; đồng chí Nguyễn Kim Ngọc - Đảng ủy viên phụ trách Đoàn thể, Phó Giám đốc Công ty và gần 50 đoàn viên công đoàn và cán bộ công đoàn đại diện cho các tổ công đoàn về dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Phan Thanh Lộc - Chủ tịch Công đoàn KĐN báo cáo kết quả thực hiện Nghị Quyết Đại hội Công đoàn Công ty (giai đoạn 2017-2020) và nhiệm vụ của Công đoàn KĐN giai đoạn 2020-2022; đồng thời thảo luận sôi nổi và đưa ra nhiều giải pháp về vai trò của Công đoàn trong hoạt động SXKD của Công ty.

Khen thưởng các cán bộ công đoàn xuất sắc
Khen thưởng các cán bộ công đoàn xuất sắc

Báo cáo nhấn mạnh kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua của Công đoàn KĐN. Trong đó, tổ chức Công đoàn đã không ngừng đổi mới, sắp xếp lại bộ máy tổ chức, nhân sự, cơ cấu từ Ban Chấp hành Công đoàn đến các Tổ công đoàn một cách hợp lý nhất nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động; Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua góp phần hoàn thành nhiệm vụ SXKD hằng năm, đặc biệt là trong các đợt thi đua dừng khí, triển khai các dự án quan trọng như dự án HR-TB, NCS2- GĐ2…. Các phong trào sáng kiến cải tiến, thực hành tốt 5S, phong trào Xanh – Sạch – Đẹp, đảm bảo ATVSLĐ, mạng lưới ATVSV hoạt động hiệu quả đã và đang phát huy vai trò tích cực; chú trọng nâng cao công tác tiết giảm chi phí, thực hành tiết kiệm trong mọi hoạt động của Công ty. Ngoài ra, Công đoàn còn tăng cường tổ chức các phong trào văn nghệ, thể thao, giao lưu, tọa đàm… nhằm nâng cao sức khỏe và đời sống văn hóa, tinh thần cho người lao động (NLĐ).

Nổi bật, phong trào ý tưởng, sáng kiến cải tiến tại KĐN phát triển mạnh, mang lại hiệu quả thiết thực, cải thiện đáng kể chất lượng, điều kiện làm việc, vận hành an toàn, hiệu quả hơn, tiết kiệm chi phí, rút ngắn tiến độ công việc góp phần hoàn thành kế hoạch SXKD. Giai đoạn 2017 – 2020, KĐN có 68 sáng kiến, trong đó nhiều sáng kiến có giá trị cao (loại A) được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và PV GAS biểu dương, khen thưởng. Tổng giá trị làm lợi từ các sáng kiến là 162 tỷ đồng.

Công đoàn PV GAS khen thưởng tập thể Công đoàn KĐN vì thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2017 – 2020
Công đoàn PV GAS khen thưởng tập thể Công đoàn KĐN vì thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2017 – 2020

Bên cạnh đó, hàng năm, KĐN đều ban hành Chỉ thị về việc “xây dựng kế hoạch và giải pháp thực hiện tiết giảm chi phí”; Thường xuyên thực hiện kiểm tra, giám sát kịp thời các chi tiêu, quản lý chặt chẽ các chi phí quản lý, hạn chế tối đa các khoản chi vượt mức kế hoạch được duyệt, đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc. Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hằng năm điều vượt mức kế hoạch được giao. Giai đoạn 2017-2019 tổng giá trị tiết giảm chi phí đạt hơn 187 tỷ đồng.

Mạng lưới An toàn vệ sinh viên (ATVSV) Công đoàn KĐN từng bước kiện toàn, hiện nay có 45 người. Các ATVSV được đào tạo, huấn luyện kiến thức về ATVSLĐ, chất lượng hoạt động được cải thiện qua các năm. Từ 2017 đến nay mạng lưới ATVSV đã đóng góp hơn 115 kiến nghị giúp ngăn ngừa các nguy cơ ngây mất an toàn trong hoạt động SXKD tại đơn vị; nổi bật với thành tích Giải Nhất cuộc thi trực tuyến ATVSV do PV GAS tổ chức; Giải Nhì cuộc thi ATVSV giỏi toàn ngành Dầu khí do Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức; Giải Nhì cuộc thi AT-PCCC do PV GAS (PetroVietnam Gas) tổ chức.

Việc thực hiện phong trào 5S được KĐN duy trì, cải tiến không ngừng, cụ thể hóa từ nội dung, hình thức, từng khâu, từng vị trí, đã mang lại sự thay đổi lớn, tích cực từ nhận thức của từng CBCNV đến sự cải thiện môi trường làm việc, tạo dựng một môi trường làm việc an toàn, ngăn nắp, thuận tiện, tiết kiệm.

Cùng với đó, đẩy mạnh triển khai văn hóa doanh nghiệp, KĐN đang từng bước xây dựng hình ảnh, con người KĐN với tác phong làm việc chuyên nghiệp, tích cực, đáp ứng với hệ thống quản trị nguồn nhân lực của Tổng công ty; Nâng cao nhận thức của NLĐ, đưa văn hóa dầu khí, văn hoá PV GAS ngày một ăn sâu vào tiềm thức của NLĐ.

Phát biểu của Chủ tịch Công đoàn PV GAS Nguyễn Văn Hùng
Phát biểu của Chủ tịch Công đoàn PV GAS Nguyễn Văn Hùng

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Công đoàn PV GAS đánh giá cao hiệu quả cũng như sự sáng tạo trong các hoạt động của Công đoàn KĐN, xứng đáng là một trong những Công đoàn cơ sở vững mạnh toàn diện của Công đoàn Tổng công ty. Đặc biệt, trong phong trào sáng kiến hợp lý hóa sản xuất, phong trào ATVSLĐ, chăm lo hỗ trợ đời sống vật chất cũng như tinh thần cho NLĐ. Bên cạnh đó, Công đoàn KĐN đã tổ chức nhiều hoạt động thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe, các giải đấu thu hút sự tham dự đông đảo của NLĐ; tổ chức các hoạt động từ thiện an sinh xã hội kết hợp truyền thông quảng bá cho hình ảnh của đơn vị.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Triệu Quốc Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc KĐN đã khẳng định vai trò quan trọng của Công đoàn KĐN đóng góp chung trong hoạt động SXKD của Công ty, nhất là trong giai đoạn khó khăn như hiện nay. Đồng chí đề nghị Công đoàn KĐN tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong hoạt động, là cầu nối giữa Ban lãnh đạo và NLĐ, hiểu rõ về những khó khăn, thách thức của Công ty trong giai đoạn mới, để Công đoàn có những định hướng hoạt động góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty giao cho.

Nhân dịp Hội nghị, Công đoàn PV GAS đã tặng giấy khen cho tập thể Công đoàn KĐN vì thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2017 - 2020 và Công đoàn KĐN cũng khen thưởng cho 15 cán bộ, công đoàn viên xuất sắc nửa nhiệm kỳ qua.

Với tinh thần làm việc khẩn trương và tập trung trí tuệ, Hội nghị sơ kết hoạt động giữa nhiệm kỳ Công đoàn KĐN đã thành công tốt đẹp; khẳng định những kết quả đạt được của giai đoạn 2017 - 2020, rút ra những bài học kinh nghiệm, để ra phương hướng trong giai đoạn tới để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu SXKD và Nghị quyết đại hội Công đoàn KĐN lần thứ IV, nhệm kỳ 2017 - 2022 đề ra.

Monday, October 26, 2020

Chi nhánh Khí Hải Phòng giành giải Nhất toàn đoàn tại Hội thao PCCC Khu kinh tế Đình Vũ năm 2020

Hưởng ứng Tháng An toàn phòng chống cháy nổ 2020, Cụm doanh nghiệp an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) Khu kinh tế Đình Vũ tổ chức tổng kết hoạt động giai đoạn năm 2019-2020 và Hội thao kỹ thuật chữa cháy năm 2020. Trong đó, Chi nhánh Khí Hải Phòng, đơn vị trực thuộc Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS/PetroVietnam Gas) xuất sắc giành giải Nhất toàn đoàn ở Hội thao.

Do có nhiều cơ sở sản xuất tiềm ẩn nguy hiểm cháy nổ, nhiều tổng kho khí hóa lỏng, xăng, dầu, hóa chất…, Cụm doanh nghiệp an toàn PCCC Đình Vũ được thành lập từ năm 2009, với 10 thành viên, đến nay phát triển lên hơn 60 doanh nghiệp. Trong giai đoạn năm 2019- 2020, các thành viên trong Cụm thực hiện tốt các quy định pháp luật về PCCC; duy trì việc kiểm tra chéo giữa các doanh nghiệp; xây dựng và tổ chức hội thao, phương án PCCC phù hợp điều kiện sản xuất- kinh doanh, đặc thù của từng đơn vị. Đặc biệt, các đơn vị trong Cụm phối hợp tốt với lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH thành phố, tham gia chi viện, chữa cháy nhiều vụ việc đạt hiệu quả cao.

Đội KHP thi chạy vượt rào dập lửa
Đội KHP thi chạy vượt rào dập lửa

Ghi nhận kết quả hoạt động của Cụm nhiệm kỳ 2015-2020, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, UBND quận Hải An đã trao giấy khen tặng 15 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC.

Cũng trong dịp này, Hội thao kỹ thuật chữa cháy trong Cụm doanh nghiệp an toàn PCCC Khu kinh tế Đình Vũ cũng đã diễn ra với sự tham dự của 34 đội thi đến từ các doanh nghiệp trong Cụm. Hội thao gồm 3 nội dung thi: Chạy 100m vượt rào dùng chăn chiên dập tắt phuy xăng cháy; Chạy 100m vượt rào dùng bình bột dập khay xăng cháy; Đội hình 2 lăng B triển khai từ xe chữa cháy phun nước tiêu điểm thi chữa cháy (dành cho các đơn vị có xe chữa cháy).

KHP nhận Giải Nhất toàn đoàn tại Hội thi
KHP nhận Giải Nhất toàn đoàn tại Hội thi

Ở nội dung thi chạy 100m vượt rào dùng chăn chiên dập tắt phuy xăng cháy - Chi nhánh Khí Hải Phòng giành giải Nhất. Nội dung chạy 100m vượt rào dùng bình bột dập tắt khay xăng cháy, Xí nghiệp xăng dầu Petec giành giải Nhất. Nội dung đội hình 2 lăng B triển khai từ xe chữa cháy phun nước tiêu điểm - Công ty CP DAP-VINACHEM giành giải Nhất.

Chi nhánh Khí Hải Phòng (KHP) có 2 vận động viên chính là: Trần Duy Khánh - Vận hành viên thuộc Phân xưởng Vận hành Hải Phòng, giành giải Nhất ở nội dung dùng bình bột dập khay xăng cháy; Nguyễn Viết Hoàng - Kỹ thuật viên bảo dưỡng sửa chữa cũng đến từ Phân xưởng Vận hành Hải Phòng với thành tích giải Ba dùng chăn chiên dập phuy xăng cháy. Với kết quả đó, KHP đã xuất sắc giành giải Nhất toàn đoàn.
Đồng đội cùng chia sẻ niềm vui
Đồng đội cùng chia sẻ niềm vui

Trước khi trở thành bộ phận trực thuộc của KHP, Phân xưởng Vận hành Hải Phòng thuộc KVT cũng đã xuất sắc giành giải Nhất toàn đoàn các năm 2018, 2019 và giải Ba toàn đoàn 2017. Thành tích này là kết quả của các anh em vận động viên đã vượt qua khó khăn khi vừa phải tranh thủ thời gian nghỉ giãn ca để tập luyện hết mình vừa phải đáp ứng tốt nhiệm vụ trong ca vận hành. Bên cạnh đó, thành quả này cũng xuất phát từ sự hỗ trợ, quan tâm, cổ vũ và động viên kịp thời từ Ban Giám đốc Chi nhánh cũng như Ban Quản đốc Phân xưởng. Đặc biệt, trong đó với sự đóng góp không nhỏ của Huấn luyện viên Võ Tấn Đây - Phó quản đốc Phân xưởng Vận hành Hải Phòng, người gắn bó tâm huyết, hướng dẫn anh em tập luyện suốt 5 lần tham dự giải.

Friday, October 23, 2020

10 năm phát triển phong trào nữ công: PV GAS thơm ngát những bông hoa “Hai giỏi”

 Ngày 27/8, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) Lê Mạnh Hùng đã dẫn đầu đoàn công tác của Tập đoàn đến làm việc, kiểm tra tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh của các đơn vị thành viên trên địa bàn TP Hải Phòng. Trong đó, Đoàn đã kiểm tra tình hình hoạt động của đơn vị thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tại Hải Phòng.

Quang cảnh buổi làm việc của lãnh đạo PVN với các đơn vị

Cùng dự buổi làm việc có các Phó Tổng giám đốc PVN Lê Xuân Huyên, Đỗ Chí Thanh; đại diện các Ban chuyên môn/Văn phòng Tập đoàn. Về phía Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) có ông Dương Mạnh Sơn, Tổng giám đốc; ông Hoàng Văn Quang, Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Khí Hải Phòng (KHP). Về phía Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PV OIL) có ông Nguyễn Đăng Trình, Phó Tổng giám đốc. Về phía Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi tổng hợp Việt Nam (VNPOLY) có ông Trần Huy Thư, Tổng giám đốc; ông Phạm Khắc Toàn, Phó Tổng giám đốc; cùng đại diện lãnh đạo các Phòng/Ban của các đơn vị thành viên của PV GAS, PVOIL tại Hải Phòng. 

PTGĐ PV GAS Hoàng Văn Quang báo cáo

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các đơn vị VNPOLY, PV GAS, PVOIL đã báo cáo tình hình hoạt động trong 8 tháng đầu năm 2020, cùng công tác phối hợp hoạt động giữa các đơn vị trên địa bàn Hải Phòng. Đồng thời, đại diện các đơn vị cũng có các ý kiến kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo Tập đoàn giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cũng như hỗ trợ đơn vị trong quá trình hoạt động, sản xuất kinh doanh.

Đại diện PV GAS cho biết, PV GAS hiện có 02 đơn vị trực thuộc là Chi nhánh Khí Hải Phòng (KHP) và Công ty Kinh doanh Sản phẩm khí (KDK) cùng 01 đơn vị thành viên là Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam (LPG Việt Nam) có hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn TP Hải Phòng.

TGĐ PV GAS Dương Mạnh Sơn phát biểu tại buổi làm việc

Trong đó, 8 tháng đầu năm 2020, KHP đã vận hành an toàn, liên tục hệ thống đường ống, Trung tâm phân phối khí tại Thái Bình  và kho LPG tại Hải Phòng; Phối hợp tốt với Trung tâm Điều độ Khí, khách hàng, chủ mỏ đảm bảo cung cấp khí đáp ứng theo yêu cầu của khách hàng; Phối hợp với KDK trong việc chuẩn bị vận hành các công trình của KDK tại miền Bắc. KHP không nhận được khiếu nại của khách hàng về khối lượng, chất lượng khí và condensate đã cung cấp.

Còn Công ty Kinh doanh Sản phẩm Khí (KDK) ước đạt tổng sản lượng LPG tiêu thụ 8 tháng đầu năm 2020 là 1.250.000 tấn, đạt 86% kế hoạch (KH) năm. Trong đó tiêu thụ trong nước ước đạt 970.000 tấn (trung bình 121.000 tấn/tháng), đạt khoảng 90% KH năm. Với sản lượng tiêu thụ như trên, thị phần bán buôn cả nước của KDK ước đạt khoảng 67% (cả nước trung bình 180.000 tấn/tháng). Tại thị trường miền Bắc, trong 8 tháng đầu năm 2020, sản lượng LPG tiêu thụ của KDK khoảng 374.000 tấn (trung bình 46.750 tấn/tháng), chiếm thị phần khoảng 57%, tăng trưởng so với mức thị phần 22% của năm 2019. Sản lượng xuất khẩu và kinh doanh quốc tế ước đạt 280.000 tấn, đạt khoảng 74% KH năm.

Kết luận của TGĐ PVN Lê Mạnh Hùng

Trên địa bàn Hải Phòng, Công ty CP Kinh doanh LPG Việt Nam có các tổng kho đầu mối khu vực phía Bắc với sản lượng LPG hàng tháng trung bình khoảng từ 8.000-15.000 tấn LPG. Nguồn hàng được nhập từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất, từ kho LPG lạnh Thị Vải của KDK hoặc từ các nguồn hàng nhập khẩu quốc tế. Tổng sản lượng hàng qua kho tại khu vực Hải Phòng (kho LPG Đình Vũ và kho LPG Sở Dầu) trong 8 tháng đầu năm 2020 là 85.048 tấn, cung cấp LPG cho các hộ tiêu thụ công nghiệp lớn tại Hải Phòng như: Saigobaint, LG Inotek, Bridgeston, Công ty Daesun VINA... Cùng với đó là công công tác bán lẻ LPG thông qua 7 tổng đại lý/ nhà phân phối chính thức và các khách hàng trực tiếp;… với sản lượng bán lẻ LPG trên địa bàn TP Hải Phòng 6 tháng đầu năm 2020 là 1.702 tấn.

Trong 8 tháng đầu năm 2020, các đơn vị của PV GAS (PetroVietnam Gas) trên địa bàn Hải Phòng đã quản lý vận hành an toàn các công trình khí, không để xảy ra sự cố về con người, tài sản, môi trường; luôn duy trì hệ thống quản lý an toàn kỹ thuật theo các tiêu chuẩn quy định hiện hành và các tiêu chuẩn đặc thù của ngành dầu khí, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn và chất lượng; đồng thời thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn cho CBCNV.

Trung tâm phân phối khí Thái Bình

Sau khi nghe các báo cáo của đơn vị cùng các ý kiến, trao đổi của các Phó Tổng giám đốc, đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn Tập đoàn, Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng đánh giá cao kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị VNPOLY, PV GAS, PVOIL trong 8 tháng đầu năm đã có những nỗ lực, vượt qua khó khăn từ “khủng hoảng kép” thực hiện hiệu quả, đồng bộ Gói giải pháp ứng phó để đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đồng thời, ghi nhận bước đầu sự phối hợp, hợp tác giữa các đơn vị trên địa bàn Hải Phòng đã có những hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình hoạt động cũng như trong sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động, mang lại hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng giao các Phó Tổng giám đốc cũng lãnh đạo các Ban chuyên môn nghiên cứu, tính toán có kế hoạch đánh giá, nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội và thị trường tại khu vực Bắc Bộ để làm cơ sở và xác định các mục tiêu phát triển phù hợp với tiềm lực của các đơn vị thành viên của Tập đoàn; để từ đó xây dựng chiến lược, quy hoạch định hướng của PVN trong việc phát triển kinh tế tại khu vực Bắc Bộ, đặc biệt tại các tỉnh/thành phố như Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình. Bên cạnh đó, Tập đoàn và các đơn vị thành viên cũng cần chủ động thắt chặt quan hệ hợp tác với các địa phương để gắn chiến lược phát triển của Tập đoàn với chiến lược phát triển của địa phương; tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng hiện hữu cũng như tham gia sâu vào phát triển hạ tầng năng lượng hiệu quả, phù hợp với nhu cầu phát triển của địa phương.

Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh việc các đơn vị trong Tập đoàn hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau cũng như phát huy nội lực, tận dụng các ưu thế của nhau để cùng phát triển là một trong những hướng đi chiến lược nhằm phát triển bền vững Tập đoàn và các đơn vị thành viên trong những năm tới. 

Kho cảng Hải Phòng

Thursday, October 22, 2020

10 năm phát triển phong trào nữ công: PV GAS thơm ngát những bông hoa “Hai giỏi”

Với số lượng 800 người - chiếm tỷ lệ gần 21% trong tổng số hơn 3.600 CNVCLĐ, chị em nữ lao động (LĐ) Tổng công ty Khí Việt Nam – PV GAS đã dần khẳng định vai trò trên tất cả các vị trí công tác, có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp phát triển của Tổng công ty; đồng thời làm tốt vai trò “người giữ lửa gia đình” và tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

Giỏi việc nước – Đảm việc nhà

Nhận được sự quan tâm lớn từ Đảng ủy, Công đoàn và Ban lãnh đạo PV GAS, phong trào “2 Giỏi” của nữ công PV GAS được triển khai hiệu quả, tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động của cả hệ thống chính trị, các cấp uỷ đảng, các cấp chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội, trở thành nguồn động lực thúc đẩy nữ CNVCLĐ vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy tiềm năng, trí tuệ, sáng tạo, khẳng định vị trí, vai trò của người phụ nữ và đội ngũ nữ cán bộ.

Ban nữ công PV GAS nhận khen thưởng 10 năm phong trào nữ công của Công đoàn DKVN
Ban nữ công PV GAS nhận khen thưởng 10 năm phong trào nữ công của Công đoàn DKVN

Giai đoạn 2010 - 2020 là một chặng đường đầy khó khăn, thách thức nhưng phong trào nữ công, công tác nữ của Tập đoàn nói chung, PV GAS nói riêng, vẫn đạt được nhiều thành tích. Tại PV GAS, lực lượng lao động nữ luôn được chú ý phân công các công tác phù hợp, tạo điều kiện phấn đấu và hoàn thiện. Chị em luôn nhiệt tình, năng động, sẵn sàng nhận nhiệm vụ cũng như tích cực tham gia các khóa đào tạo quản lý, KHKT, tăng cường chuyên môn… nhằm đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của công nghiệp Khí. Được khuyến khích bằng nhiều hình thức động viên, chị em đã luôn nhấn mạnh sự hài hòa giữa các phương diện tự phát triển: chính trị và đạo đức, văn hóa và kỹ thuật, rèn luyện tay nghề và bồi dưỡng sức khỏe.


Tại PV GAS, đa phần chị em đều có phẩm chất chính trị tốt, trình độ chuyên môn, tay nghề cao. Có gần 600 người đạt trình độ đại học, 52 người có bằng trên đại học, 172 đảng viên. Lực lượng nữ giữ những vai trò quan trọng trong tất cả các mặt hoạt động của Tổng công ty, nhiều chị em tham gia trực tiếp sản xuất. Trên nhiều lĩnh vực công tác đặc thù như: kinh doanh thương mại, tài chính kế toán, quản trị văn phòng,… chị em đã thể hiện tài năng và sự chuyên cần, đạt được nhiều thành tích nổi bật. Hàng năm có từ 60-70% nữ LĐ đạt danh hiệu từ lao động tiên tiến trở lên. Có trên 70 chị em đang giữ các vị trí lãnh đạo từ cấp cơ sở đến Trưởng/Phó Ban của Cơ quan điều hành; 1 chị là thành viên Hội đồng Quản trị, 1 chị là Trưởng Ban Kiểm soát TCT; trong tổ chức đảng và hội đoàn, có 1 chị là Thường vụ Đảng ủy, 3 chị trong BCH Đảng bộ PV GAS (nhiệm kỳ 2020 – 2025); 1 chị là Phó Chủ tịch, 1 chị thuộc BCH Công đoàn Tổng Công ty. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo các đoàn thể với tỷ lệ đáng kể chị em nữ cũng là những người tâm huyết, nhiệt tình với công việc, có năng lực tập hợp quần chúng.


Nhận thức tầm quan trọng của phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong việc phát huy vai trò, tiềm năng của nữ LĐ, Ban Nữ công Công đoàn PV GAS đã tích cực vận động chị em tham gia sôi nổi vào các phong trào thi đua lao động sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ, các hoạt động xã hội và các phong trào khác do Công đoàn ngành, Công đoàn Tổng công ty phát động. Với bản tính cần cù, chịu khó, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cao, lao động sáng tạo, chị em đã thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ ở các vị trí công tác; Luôn tích cực, chủ động, hăng hái thi đua, nghiên cứu khoa học, tham gia vào sản xuất, kinh doanh của đơn vị nhưng nữ CBCNV PV GAS vẫn chăm lo, thu xếp đời sống gia đình ấm no, hạnh phúc, văn minh.

Tinh tế - Nhân ái trong phong trào xã hội

Với sự quan tâm chăm lo, tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo, các đoàn thể chính trị trong Tổng công ty cho các hoạt động của nữ CNVCLĐ nhằm thúc đẩy thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, vì sự phát triển của phụ nữ, các phong trào nữ tại PV GAS (PetroVietnam Gas) phát triển sôi nổi, thu hút đông đảo chị em tham gia và ngày càng phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu.

Nữ CNVCLĐ PV GAS được chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe, thông qua nhiều hoạt động chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ, Phụ nữ Việt Nam; các cuộc thi cắm hoa, nấu ăn, đi bộ leo núi, tham quan về nguồn, tổ chức xem phim, kịch, nói chuyện chuyên đề, mở lớp học nấu ăn, cắm hoa, trang điểm công sở, yoga, aerobics, tư vấn sức khỏe; các buổi nói chuyện chuyên đề về sức khỏe sinh sản cho chị em… Các chương trình đã thật sự trở thành sân chơi, nơi gặp gỡ, giao lưu, học hỏi của nữ CNVCLĐ, góp phần nâng cao khả năng giao tiếp ứng xử, nâng cao vị thế của nữ cán bộ, đoàn viên trong cơ quan, đơn vị, trong xã hội.Ban Nữ công Công đoàn PV GAS thường xuyên tổ chức những chuyến thăm hỏi, động viên người lao động nữ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, sinh nở... Hàng năm, Ban Nữ công tổ chức tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán cho các nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn từ Quỹ phụ nữ do chị em đóng góp; Hỗ trợ đơn vị khó khăn để tổ chức hoạt động cho nữ CNVCLĐ. Ngoài ra, Ban Nữ công cũng thăm hỏi và trao tận tay người lao động những phần quà do Công đoàn Dầu khí Việt Nam hỗ trợ.

Bên cạnh các chương trình thể thao, văn hóa văn nghệ, các chương trình an sinh xã hội không bao giờ thiếu vắng vai trò nữ, đem lại những thành tích nổi bật, quảng bá thương hiệu PV GAS, đóng góp cho những địa chỉ từ thiện đáng quan tâm nhất. Ban Nữ công Công đoàn PV GAS đã phối hợp cùng Ban Nữ công Công đoàn các đơn vị thành viên, trực thuộc tổ chức nhiều hoạt động xã hội từ thiện rộng khắp cả nước như: Thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng; Kết hợp với Đoàn Thanh niên thăm hỏi và tặng quà Tết cho các trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn, trẻ em khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; thăm và tặng quà cho đồng bào vùng núi phía Bắc; trao học bổng cho học sinh nghèo hiều học, tặng quà cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Mầm non Ấp Bắc, Cai Lậy, Tiền Giang; hỗ trợ 100 chiếc xe đạp (tổng trị giá 100 triệu đồng) cho học sinh nghèo tỉnh Cà Mau; thăm, tặng quà cho học sinh khiếm thị (trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu); xây dựng nhà tình nghĩa tại tỉnh Cà Mau, Đồng Nai,…; quyên góp ủng hộ lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư Việt Nam, ủng hộ xây dựng đài tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma; Giao lưu và phối hợp làm từ thiện với các đơn vị trong ngành; Đóng góp Quỹ vì Phụ nữ nghèo dầu khí;…

Các đại diện nữ PV GAS được bầu chọn vào BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025
Các đại diện nữ PV GAS được bầu chọn vào BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nữ CNVCLĐ cũng tích cực tham gia các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm về chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, tham gia xây dựng kế hoạch hành động giảm thiểu, thích ứng với biến đổi khí hậu do PV GAS triển khai; Tham gia hưởng ứng các phong trào giảm thiểu rác thải nhựa, nói không với đồ nhựa dùng một lần; Tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường như tuần hành, nhặt rác ngoài bãi biển,...

Để công tác phụ nữ và phong trào nữ công tiếp tục phát huy vai trò, sức sáng tạo, tiềm năng, đam mê, khát vọng bản lĩnh, ý chí của người phụ nữ đóng góp và cống hiến vào sự phát triển chung của PV GAS, tại mốc 10 năm hoạt động này, Ban Nữ công PV GAS đã đúc rút những thành công, bài học kinh nghiệm và cả những hạn chế; nhận diện rõ những thách thức, khó khăn, những rào cản trong sự phát triển của phụ nữ, phong trào nữ công và công tác bình đẳng giới để tìm ra những giải pháp hữu hiệu thúc đẩy công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ và phong trào nữ công trong thời gian tới.

Đóng vai trò quan trọng trong nhiệm vụ chuyên môn, tích cực trong phong trào, chị em phụ nữ PV GAS luôn xứng đáng là những bông hoa thơm ngát của gia đình và xã hội.